Luontolive Oy asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tämä on Luontolive Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Luontolive Oy, Rantavaarantie 11, 91300 Ylikiiminki, info@luontolive.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Markus Hanhela / 045-6768868 / info@luontolive.fi

3. Rekisteröidyt

Rekisterissä on asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja.

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Luontolive Oy käyttää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten sekä asiakasviestintään ja luontolive.fi-verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseen Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Tiettyjen henkilötietojen antaminen on edellytys jäsenyyden syntymiselle. Keräämme henkilötietoja myös omaa markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

5. Henkilötietojen käsittelijät

Luontolive Oy ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, kuten tilitoimistolle tai IT-tuelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

  • nimi, sähköposti ja puhelinnumero
  • laskutustiedot
  • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
  • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolell

Emme luovuta tietojasi kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Suostumuksella tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy vain Luontolive Oy:n valtuuttamilla henkilöillä. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus:

  • Tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
  • Oikaista tietoja
  • Rajoittaa tietojen käsittelyä (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
  • Vastustaa tietojen käsittelyä
  • Peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
  • Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyyntö kerättyjen tietojen tarkastukseen ja tietojen poistamiseen tehdään sähköpostitse osoitteeseen info@luontolive.fi.